Asociace školních jídelen České republiky, z. s.

 • Část I. Název, právní postavení, sídlo, působnost

  1. Název asociace: Asociace školních jídelen České republiky o. s. (dále jen Asociace) je sdružením, má právní subjektivitu a může svým jménem zakládat, měnit či rušit právní vztahy.

  2. Sídlo asociace: České Budějovice, Husova 523, PSČ 370 21

  3. Působnost: Asociace působí na území České republiky, svým územním uspořádáním respektuje její územně správní členění.

 • Část II. Účel, poslání, cíle

  1. Asociace je nezávislé, zájmové sdružení právnických a fyzických osob zabývajících se problematikou školního stravování. Základním cílem Asociace je pomáhat školnímu stravování v propagaci, rozvoji, podpoře a zvyšování celkové úrovně této služby poskytované jejími členy. Asociace plní hlavní úkoly tím, že:

  a) přispívá v ČR k rozvoji školního stravování jako jednoho z nástrojů zdravého životního stylu dětí a mládeže,

  b) obecně propaguje školní stravování a obeznamuje laickou veřejnost s prospěšností a důležitostí školního stravování,

  c) posiluje postavení a společenské uznání školního stravování a jeho pracovníků,

  d) vyjadřuje společné zájmy a potřeby svých členů a společná stanoviska k otázkám školního stravování formulovaná demokratickou diskuzí uvnitř Asociace (dále jen společné zájmy a potřeby),

  e) reprezentuje společné zájmy a potřeby členů u veřejnosti,

  f) zastupuje a hájí společné zájmy a potřeby členů u orgánů státní a veřejné správy a samosprávy, případně u dalších zainteresovaných institucí,

  g) zprostředkovává svým členům rozšiřování odborných, legislativních, vědeckých a výzkumných poznatků a zkušeností souvisejících se stravováním dětí, mládeže a mladých lidí (vysokoškoláků),

  h) vyvíjí studijní, dokumentační, vzdělávací, informační, publikační, poradenskou a expertní činnost,

  i) vyhledává, aktivizuje a podporuje v ČR síly k naplňování těchto cílů.

 • Část III. Činnost Asociace

  1. zajišťuje vzdělávací a osvětovou činnost týkající se školního stravování

  2. zajišťuje informovanost svých členů i široké veřejnosti o aktuálních otázkách školního stravování,

  3. pořádá odborné konference, odborná setkání, semináře, kurzy, exkurse, tematické zájezdy a přednášky zaměřené na realizaci uvedeného cíle,

  4. vydává informační materiály podporující cíle asociace,

  5. spolupracuje s vědeckými a výzkumnými pracovišti zabývajícími se problematikou výživy a stravování, výroby potravin a pokrmů, a jejich uchování,

  6. rozvíjí společenské povědomí o významu školního stravování a praktickou propagací napomáhá při výchově dětí a mládeže k získávání žádoucích výživových, stravovacích, hygienických a společenských návyků,

  7. organizuje setkání členů asociace a participujících institucí za účelem spolupráce, rozšiřování znalostí a zvyšování odborné úrovně v oblasti školního stravování,

  8. organizuje nebo se spolupodílí na organizování soutěží a obdobných aktivit v oblasti školního stravování,

  9. spolupracuje s pracovišti a institucemi, zajišťujícími výchovu a vzdělávání mládeže i dospělých osob v oboru.

 • Část IV. Členové Asociace

  1. Členství v Asociaci je řádné, čestné a přidružené.

  a) Řádným členem Asociace může být každá právnická osoba a fyzická osoba (myšleno zejména zaměstnanci školních jídelen) pracující v oblasti školního stravování, která souhlasí s jejími stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů Asociace. Za stejných podmínek se řádným členem Asociace může stát i cizí státní příslušník s oprávněným pobytem v ČR po dobu trvání jeho členství v Asociaci.

   

  Řádné členství vzniká na základě podání písemné přihlášky do Asociace, schválením prezidiem organizace a zaplacením členského příspěvku. Pokud prezidium Asociace nepodá námitku proti členství žadatele o členství nejpozději do 21 dnů, považuje se přihláška za schválenou.

   

  V případě podání námitky rozhoduje o schválení nového člena prezidium Asociace na svém nejbližším zasedání.

   

  b) Čestné členství je oceněním přínosu nebo zásluh o rozvoj školního stravování. Uděluje ho nebo odnímá Valná hromada (dále jen VH). Čestný člen má plná práva řádného člena a není povinen platit členský příspěvek.

   

  c) Přidruženým členem může být každý, kdo má zájem podílet se na činnosti Asociace a nesplňuje podmínky řádného členství. Přidružené členství vzniká podáním žádosti a schválením dvoutřetinovou většinou prezidia Asociace.

  Přidružený člen nemá právo volit a při rozhodování orgánů Asociace má pouze hlas poradní.

   

  2. Asociace vede evidenci členů.

  3. Každý člen může dobrovolně z Asociace vystoupit oznámením této skutečnosti prezidiu.

  4. Prezidium může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže:

  a) člen Asociace nezaplatil členský příspěvek ani po výzvě výboru v dodatečně stanovené lhůtě,

  b) člen Asociace zvlášť závažným způsobem porušuje svoje povinnosti člena nebo poškozuje dobré jméno Asociace, přestože byl na porušování svých povinností a na možnost vyloučení z Asociace písemně upozorněn prezidiem.

   

 • Část V. Práva členů Asociace

  1. Řádný člen má právo:

  a) volit a být volen do orgánů Asociace a navrhovat kandidáty k volbě,

  b) podávat návrhy a doporučení všem orgánům Asociace,

  c) účastnit se akcí pořádaných Asociací,

  d) být informován o činnosti Asociace,

  e) přispívat svou činností k dosažení cílů Asociace, dodržovat a naplňovat společně dohodnuté postupy, svým jednáním a chováním přispívat k upevnění organizační jednoty Asociace a všemožně usilovat o dobrou propagaci jména Asociace.

   

 • Část VI. Povinnosti členů Asociace

  1. Člen Asociace má povinnost:

  a) řádně a včas uhradit roční členský příspěvek ve výši 100,- Kč u fyzických osob (zaměstnanec ŠJ) a 500,- Kč u právnických osob a ostatních fyzických osob, usnese-li se na tom členská schůze Asociace,

  b) dodržovat stanovy, plnit usnesení valné hromady, prezidia a jejich operativních rozhodnutí,

  c) aktivně hájit zájmy Asociace, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Asociace,

  d) po dobu trvání Asociace ani v případě jeho zrušení není člen Asociace oprávněn požadovat vrácení svých členských příspěvků, ani nemá nárok na jiné majetkové vypořádání.

 • Část VII. Zánik členství v Asociaci

  1. Členství v Asociaci zaniká:

  a) vystoupením – vystoupení člena Asociace se realizuje nezaplacením ročního členského příspěvku nebo písemným oznámením o dobrovolném vystoupení z Asociace,

  b) vyloučením – o vyloučení rozhoduje prezidium

  c) zánikem člena – právnické osoby,

  d) úmrtím člena – fyzické osoby,

  e) zánikem Asociace.

  2. Členům, kterým zaniklo členství v Asociaci, nepřísluší nárok na vrácení členského příspěvku ani na jiné majetkové vypořádání.

 • Část VIII. Orgány Asociace

  1. Orgány Asociace jsou:

  a) Valná hromada

  b) Prezidium

  c) Revizor

  2. Orgány rozhodují a usnášejí se v rámci své kompetence zpravidla prostou většinou hlasů za přítomnosti nadpolovičního počtu členů s aktivním hlasovacím právem. Okruh rozhodnutí, ke kterým je potřeba kvalifikovaná většina a hlasovací klíč k jejich přijetí, určují orgány svým rozhodnutím. Nesejdou-li se členové orgánu v předem stanovený a oficiálně oznámený čas, je takový orgán o půl hodiny později usnášeníschopný za jakéhokoli počtu přítomných.

  3. Orgány mohou v případě nezbytné potřeby hlasovat též písemně či elektronicky. K přijetí rozhodnutí je v takovém případě potřeba souhlasu prosté či podle povahy věci kvalifikované většiny všech členů orgánu. Při použití kombinace běžného způsobu hlasování s písemným platí předchozí věta obdobně.

  4. V případě nerozhodnosti hlasů rozhoduje, vyjma hlasování podle předchozího odstavce, vždy hlas toho, kdo ten který orgán řídí.

  5. V nezbytných, výjimečných a odůvodněných případech mají orgány právo kooptovat do svých řad nové členy.

 • Část IX. Valná hromada (VH)

  1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace. Delegátem členské schůze je každý přítomný člen Asociace.

  2. Do působnosti VH patří:

  a) volba a odvolávání členů prezidia a revizora,

  b) schvalování změn stanov,

  c) schvalování výše členských příspěvků,

  d) schvalování jednacího řádu schůze,

  e) projednání a schválení zásad činnosti Asociace v souladu se stanovami.

  3. VH rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů.

  Kvalifikované dvoutřetinové většiny přítomných je zapotřebí ke schválení usnesení o vyslovení nedůvěry voleným orgánům Asociace nebo jejich členům nebo ke změně stanov. Hlasovací právo všech členů je rovné.

  4. VH se koná nejméně 1x ročně. Svolává ji prezidium či revizor písemnou pozvánkou doručenou alespoň pět dnů před konáním VH, pokud VH nerozhodla o jiném způsobu svolání či o termínu jednání následující VH.

  5. Prezidium zabezpečuje vyhotovení zápisu o VH do 30 dnů od jejího konání. Zápis se spolu se seznamem přítomných členů uchovává v archivu Asociace po celou dobu jeho trvání. Každý člen asociace může obdržet kopii zápisu z členské schůze.

 • Část X. Prezidium

  1. Prezidium je výkonným orgánem Asociace, řídí činnost Asociace.

  2. Prezidium má tři členy. Prezidium tvoří prezident, viceprezident a člen prezidia, kteří byli do své funkce zvoleni nadpoloviční většinou všech přítomných členů na VH.

  3. Prezident je volen VH na období čtyř let, jeho opětovné zvolení je možné.

  4. Viceprezident a člen prezidia jsou voleni VH na návrh prezidia na období tří let. Viceprezidenta a člena prezidia odvolává VH na návrh alespoň 1/3 přítomných členů VH, nebo na návrh prezidenta. Jejich opětovné zvolení je možné.

  5. V případě, že nastane situace, kdy některý z členů Prezidia nebude z různých důvodů vykonávat svoji činnost v Asociaci déle než 4 měsíce, je Prezidium oprávněno zvolit na jeho místo (při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta nebo viceprezidenta, jedná-li se o volbu na místo prezidenta) jiného člena Asociace. Nový člen Prezidia nemůže být do doby konání VH prezidentem ani viceprezidentem. Takto vzniklé Prezidium pracuje do doby konání VH, která účast nového člena Prezidia schválí nebo odmítne.

  6. Prezident svolává a řídí zasedání prezidia. Prezident je povinen svolat Prezidium, požádá-li o to nejméně třetina členů Prezidia nebo revizor.

  7. Prezidium se schází podle potřeby, nejméně však 2x ročně.

  8. Za Asociaci je oprávněný jednat samostatně Prezident nebo viceprezident.

  9. Prezident je volen a odvoláván VH. Je členem Prezidia. Viceprezident je volen a odvoláván VH. Je členem Prezidia. Člen Prezidia je volen a odvoláván též VH.

  10. Prezidium rozhoduje o všech záležitostech, které stanovy nevyhrazují VH. Při své činnosti se řídí zásadami a pokyny schválenými VH. Do působnosti Prezidia patří zejména:

  a) svolávání VH,

  b) vykonávání usnesení VH,

  c) rozhodnutí o vzniku členství člena a zrušení členství člena,

  d) vedení seznamu členů Asociace

  e) řízení činnosti Asociace, projednávání a zaujímání stanoviska ke všem podnětům a návrhům členů Asociace a rozhodování o všech otázkách Asociace v souladu se stanovami,

  f) navrhování VH změny stanov a dále všechny veškeré body, které podle stanov schvaluje VH,

  g) rozhodování o způsobu využití a podnikání s majetkem Asociace.

  11. Prezidium je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Prezidium přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů.

  12. Hlasovací právo je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas Prezidenta.

  13. Prezidium při svém jednání, návrzích, stanoviscích a rozhodnutích dbá, aby naplňovalo cíle a úkoly Asociace uvedené v části II. a III. stanov s ohledem na společné zájmy všech členů Asociace.

  14. Prezident je volen na období čtyř let a může být odvolán na návrh alespoň dvou třetin řádných členů VH.

  15. Prezident zastupuje Asociaci navenek a jedná jejím jménem. Řídí prezidium, svolává jeho zasedání a rozhoduje o neodkladných věcech v době, kdy prezidium nezasedá, v ostatních věcech rozhoduje samostatně v souladu s rozhodnutím prezidia. V nutných případech zastupuje prezidenta viceprezident.

  16. Viceprezident a člen prezidia jsou voleni VH na návrh prezidia na období tří let. Viceprezidenta a člena prezidia odvolává VH na návrh prezidia, nebo prezidenta. Viceprezident a člen prezidia jsou prezidentem delegováni k účasti na jednáních, odborných konferencích či jiných zasedáních. Viceprezident i člen prezidia reprezentuje zájmy asociace. Viceprezident a člen prezidia připravují a zpracovávají materiály pro jednání prezidia.

  17. Prezidium se schází nejméně 2 x do roka a je oprávněno jmenovat výkonného ředitele a sekretariát.

  18. Viceprezident a člen prezidia vykonávají funkce bezplatně. Na návrh prezidenta jim může být za práci ve prospěch Asociace udělena finanční odměna. Udělení finanční odměny upravují Pravidla hospodaření AŠJ ČR.

  19. Prezident je oprávněn vykonávat funkci na základě pracovní smlouvy, smlouvu podepisuje viceprezident. Plat prezidenta a výši odměn stanovuje prezidium Asociace.

  20. Výkonný ředitel Asociace je statutárním zástupcem prezidenta a vykonává činnosti, ke kterým je prezidentem pověřen. Výkonný ředitel řídí sekretariát Asociace dle pokynů prezidenta. Výkonný ředitel je jmenován a odvoláván prezidiem na základě návrhu prezidenta.

  21. Sekretariát je výkonným orgánem Asociace. Sekretariát tvoří tajemník a případně další zaměstnanci. Funkce tajemníka a ostatních členů sekretariátu jsou placené, vykonávané v pracovním poměru nebo na základě jiného právního vztahu. Sekretariát je jmenován a odvoláván prezidiem na základě návrhu prezidenta.

  Sekretariát zejména:

  a) zabezpečuje administrativní a ekonomickou agendu spojenou s výkonem úkolů a cílů Asociace,

  b) vede a vyřizuje běžnou agendu spojenou s činností Asociace,

  c) připravuje podkladové zprávy pro potřeby prezidia a revizora,

  d) naplňuje účel a poslání Asociace.

 • Část XI. Revizor

  1. Revizor je kontrolním orgánem Asociace, který dohlíží na výkon působnosti prezidia a uskutečňování jednotlivých činností Asociace. Revizora volí VH na návrh prezidia nebo prezidenta. Funkční období revizora jsou 3 roky.

  2. Revizorem může být fyzická nebo právnická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není k Asociaci v pracovněprávním vztahu. Funkce revizora je neslučitelná s funkcí člena výboru nebo osoby, která je oprávněna jednat jako zástupce Asociace.

  3. Revizor provádí běžnou revizi hospodaření a předkládá VH a prezidiu výroční revizní zprávu. Revizor není oprávněn předkládat VH zprávu o hospodaření Asociace.

  4. V rámci své působnosti je revizor oprávněn:

  a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se Asociace,

  b) účastnit se jednání prezidia či valné hromady s hlasem poradním, jestliže to vyžadují zájmy Asociace.

 • Část XII. Zásady hospodaření Asociace

  1. Zdroje Asociace tvoří:

  a) členské příspěvky členské příspěvky, přičemž jejich úhrada je povinností pro všechny členy. Minimální výši ročního příspěvku stanoví každoročně prezidium. Maximální výše ročního příspěvku není omezena. Roční členský příspěvek musí být zaplacen nejpozději do 28. února běžného roku. V případě vzniku členství v průběhu roku pak do 30 dnů od vzniku členství.

  b) dary a příspěvky tuzemských i zahraničních osob (fyzické i právnické) včetně státních institucí,

  c) výnosy z vlastní činnosti Asociace (příjmy z činnosti při naplňování cílů Asociace, příjmy z projektů a veřejných zakázek, příjmy spojené s vydáváním odborných publikací, atd.),

  d) výnosy z majetku Asociace,

  e) výnosy z jiných finančních zdrojů.

   

  2. Způsoby použití a poskytování prostředků Asociace:

  a) hospodaření Asociace se řídí vnitřními předpisy Asociace a obecně platnými předpisy

  b) o použití prostředků Asociace rozhoduje výbor Asociace

  c) prostředky jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti Asociace a k zajištění vlastního provozu Asociace

  d) Asociace je povinna hospodařit co nejhospodárněji. Hospodaření Asociace provádějí její orgány. Pokud nedojde k pokrytí nákladů ze zisku Asociace, může členská schůze rozhodnout o úhradě ztráty formou členských příspěvků.

 • Část XIII. Výroční zpráva

  1. Asociace vypracovává výroční zprávu každoročně do 30. června.

  2. Výroční zpráva je na vyžádání předkládána VH, prezidiu, revizorovi a sponzorům sdružení, kteří poskytli dar v daném roce nad 500 000,- Kč.

 • Část XIV. Zánik Asociace

  1. Asociace může zaniknout buď rozhodnutím státního orgánu k tomu oprávněného a to ze zákonných důvodů, jinak o jejím zániku může rozhodnout VH, a to pouze jednomyslně.

  2. Prezidium jmenuje ve smyslu těchto stanov likvidátora s výjimkou ust. §12 odst. 1 písm. b) zákona č. 83/1990 Sb.

  3. Zástupce Asociace je povinen o zániku a likvidaci písemně uvědomit příslušný státní orgán, a to do 15 dnů od rozhodnutí členské schůze.

  4. Likvidátor provede likvidaci podle ustanovení právních předpisů, platných v době rozhodnutí o zániku.

  5. Likvidátor je povinen řádně spravovat majetek Asociace pouze svěřený do správy a odevzdat jej zpět vlastníkům.

  6. Likvidátor je povinen vyrovnat závazky vůči třetím osobám. S případným likvidačním zůstatkem po skončení likvidace je povinen naložit podle rozhodnutí členské schůze.

 • Část XV. Závěrečná ustanovení

  1. Tyto stanovy mohou být měněny a doplňovány písemnými po sobě jdoucími dodatky.

  2. Asociace je povinna do 15 dnů ode dne schválení předložit změnu stanov příslušnému orgánu státní správy.

  3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dne jejich vzetí na vědomí MV ČR podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.